Jak odebrać nagrodę?

Laureaci Nagród, niezależnie od powiadomienia, o którym mowa w § 5 ustęp 1 Regulaminu, są powiadamiani o wygranej za pomocą wiadomości e-mail na adres wskazany w zwycięskim Zgłoszeniu, najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od dnia uzyskania prawa do Nagrody. Organizator wysyła do Laureatów wyłącznie jedną wiadomość poczty elektronicznej.

W odpowiedzi na powiadomienie o wygranej, Laureaci Nagród zobowiązani są do uzupełnienia w terminie 72 godzin od momentu wysłania przez Organizatora aktywnego formularza przesłanego w wiadomości zawierającego:
1) Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail, adresu do wysyłki Nagrody,
2) Wyrażenie zgody na przetwarzanie tychże danych w związku z organizacją Loterii i wydaniem nagród,
3) Wyraźne zdjęcie dowodu dokonania Zakupu Promocyjnego podanego w zwycięskim Zgłoszeniu oraz wyraźne zdjęcie odwrotu dowodu dokonania Zakupu Promocyjnego, w przypadku gdy zamieszczona jest na nim adnotacja, o której mowa w § 2 ust. 11. Zdjęcia wgrywane do formularza muszą być plikami w formacie .jpg lub .png poniżej 3 MB każdy.

Uwaga: prosimy o sprawdzanie wszystkich folderów poczty odbiorczej e-mail, łącznie z folderem SPAM.